金刚经

《金刚经》是佛教重要经典。根据不同译本,全名略有不同,鸠摩罗什所译全名为《金刚般若(bōrě)波罗蜜经》,唐玄奘译本则为《能断金刚般若波罗蜜经》, 梵文 vajracchedika-praj?āpāramitā-sūtra。《金刚经》传入中国后,自东晋到唐朝共有六个译本,以鸠摩罗什所译《金刚般若波罗蜜经》最为流行..[详情]

当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 金刚经 >

金刚经注音版

[金刚经] 发表时间:2014-03-14 作者:唐玄奘 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 下载电子版

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

炉香赞

 lú xiāng zhà ruò fǎ jiè méng xūn zhū fó hǎi huì xī yáo wén

 炉香乍热  法界蒙熏  诸佛海会悉遥闻

 suí chù jié xiáng yún chéng yì fāng yǐn zhū fó xiàn quán shēn

 随处结祥云  诚意方殷  诸佛现全身

 ná mó xiāng yún gài pú sà mó hē sà

 南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)

奉请八金刚

 fèng qǐng qīng chú zāi jīn gāng fèng qǐng pì dú jīn gāng 

 奉请青除灾金刚  奉请辟毒金刚

 fèng qǐng huáng suí qiú jīn gāng fèng qǐng bái jìng shuǐ jīn gāng

 奉请黄随求金刚  奉请白净水金刚 

 fèng qǐng chì shēng huǒ jīn gāng fèng qǐng dìng chí zāi jīn gāng

 奉请赤声火金刚  奉请定持灾金刚

 fèng qǐng zǐ xián jīn gāng fèng qǐng dà shén jīn gāng

 奉请紫贤金刚  奉请大神金刚

奉请四菩萨

 fèng qǐng jīn gāng juàn pú sà fèng qǐng jīn gāng suǒ pú sà

 奉请金刚眷菩萨  奉请金刚索菩萨

 fèng qǐng jīn gāng ài pú sà fèng qǐng jīn gāng yǔ pú sà

 奉请金刚爱菩萨  奉请金刚语菩萨 

发愿文

 qǐ shǒu sān jiè zūn guī yī shí fāng fó

 稽首三界尊  皈依十方佛

 wǒ jīn fā hóng yuàn chí cǐ jīn gāng jīng

 我今发宏愿  持此金刚经

 shàng bào sì chóng ēn xià jì sān tú kǔ

 上报四重恩  下济三涂苦

 ruò yǒu jiàn wén zhě xī fā pú tí xīn

 若有见闻者  悉发菩提心

 jìn cǐ yī bào shēn tóng shēng jí lè guó

 尽此一报身  同生极乐国

云何梵

 yún hé dé cháng shòu jīn gāng bù huài shēn

 云何得长寿  金刚不坏身

 fù yǐ hé yīn yuán dé dà jiān gù lì

 复以何因缘  得大坚固力

 yún hé yú cǐ jīng jiū jìng dào bǐ àn

 云何于此经  究竟到彼岸

 yuàn fó kāi wēi mì guǎng wèi zhòng shēng shuō

 愿佛开微密  广为众生

 ná mó běn shī shì jiā móu ní fó

 南无本师释迦牟尼佛(三称)

开经偈

 wú shàng shèn shēn wēi miào fǎ bǎi qiān wàn jié nàn zāo yù

 无上甚深微妙法  百千万劫难遭遇

 wǒ jīn jiàn wén dé shòu chí yuàn jiě rú lái zhēn shí yì

 我今见闻得受持  愿解如来真实义

法会因由分第一


shì

wén


shí

zài
shě
wèi
guó


shùyuán
qiū
zhòng
qiān
èr
bǎi

shí
rén


ěr
shí
shì
zūn

shí
shí

zhuó

chíshě
wèi
dài
chéng


shíchéng
zhōng


huán
zhì
běn
chǔ

fàn
shí


shōu
zuò
ér
zuò

善现启请分第二

shí
zháng
lǎo
zài

zhòng
zhōng


cóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān

yòu

zhuózhǎng
gōng
jìng

ér
bái

yán


yǒu
shì
zūn


lái
shàn

niàn
zhūshàn

zhǔ
zhūshì
zūn

shàn
nán


shàn

rén


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

yún

yīng
zhù

yún

xiáng


xīn


yán

shàn
zāi
shàn
zāisuǒ
shuō


lái
shàn

niàn
zhūshàn

zhǔ
zhū
jīn

tīng

dāng
wéi

shuō

shàn
nán


shàn

rén


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

yīng

shì
zhù


shì
xiáng


xīn

wéi
rán

shì
zūn

yuàn
yao

wén

大乘正宗分第三


gào
zhū


yīng

shì
xiáng


xīn

suǒ
yǒu

qiē
zhòng
shēng
zhī
lèi

ruò
luǎn
shēng

ruò
tāi
shēng

ruò
shī
湿
shēng

ruò
huà
shēng

ruò
yǒu


ruòruò
yǒu
xiǎng

ruò

xiǎng

ruò
fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng


jiē
lìngniè
pán
ér
miè

zhī


shì
miè


liàng

shù

biān
zhòng
shēng

shí

zhòng
shēng

miè

zhě

ruò


yǒu

xiànɡ

rén
xiànɡ

zhòng
shēng
xiànɡ

shòu
寿
zhě
xiànɡ


fēi妙行无住分第四
yīng

suǒ
zhù

xíng


shī

suǒ
wèi

zhù


shī


zhù
shēng
xiāng
wèi
chù


shīyīng

shì

shī


zhù


xiànɡ

ruòzhù
xiànɡ

shīliànɡyún


dōng
fāng

kōng


liànɡ
fǒu
shì
zūn

nán

西
běi
fāng


wéi
shàng
xià

kōngliànɡ
fǒu
shì
zūn
zhù
xiànɡ

shī


shìliànɡdàn
yīng

suǒ
jiào
zhù

如理实见分第五yún
shēn
xiànɡ
jiàn

lái
fǒu
shì
zūn
shēn
xiànɡ

jiàn

lái


lái
suǒ
shuō
shēn
xiànɡ


fēi
shēn
xiànɡ


gào
fán
suǒ
yǒu
xiànɡ

jiē
shì

wàng

ruò
jiàn
zhū
xiànɡ
fēi
xiànɡ


jiàn

lái

正信希有分第六
bái

yán

shì
zūn


yǒu
zhòng
shēng


wén

shì
yán
shuō
zhāng


shēng
shí
xìn
fǒu


gào

zuò
shì
shuō


lái
miè
hòu

hòu

bǎi
suì

yǒu
chí
jiè
xiū

zhězhāng


néng
shēng
xìn
xīnwéi
shí

dāng
zhī
shì
rén

èr

sānér
zhǒng
shàn
gēn
liàng
qiān
wàn

suǒ

zhǒng
zhū
shàn
gēn

wén
shì
zhāng


nǎi
zhì

niàn
shēng
jìng
xìn
zhě


lái

zhī

jiàn

shì
zhū
zhòng
shēngshì

liàngshì
zhū
zhòng
shēng
xiànɡ

rén
xiànɡ

zhòng
shēng
xiànɡ

shòu
寿
zhě
xiànɡxiànɡfēi

xiànɡ

shì
zhū
zhòng
shēng

ruò
xīn

xiànɡ


wéi
zhuó

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě

ruò


xiànɡ


zhuó

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě

ruò

fēi

xiànɡ


zhuó

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě

shì


yīng
yīng

fēishì
lái
cháng
shuō


děng

qiū

zhī

shuō

zhě


shàng
yīng
shě


kuàng
fēi


无得无说分第七yúnlái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

lái
yǒu
suǒ
shuō


yánjiě

suǒ
shuōyǒu
dìng


míng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

yǒu
dìnglái

shuō


lái
suǒ
shuō


jiē


shuō

fēi


fēi
fēi


suǒ

zhěqiē
xián
shèng

jiē


wéi

ér
yǒu
chā
bié

依法出生分第八yún


ruò
rén
mǎn
sān
qiān

qiān
shì
jiè

bǎo


yòng

shī

shì
rén
suǒ
nìng
wéi
duō
fǒu
yán

shèn
duō

shì
zūn

shì
fēi


xìng

shì


lái
shuō


duō

ruò

yǒu
rénjīng
zhōng

shòu
chí
nǎi
zhìděng

wéi

rén
shuōshèngqiē
zhūzhū

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
jiē
cóng

jīng
chū

suǒ
wèi


zhě


fēi分第九yúntuó
huán
néng
zuò
shì
niàn
tuó
huán
guǒ
fǒu
yán
shì
zūn


tuó
huán
míng
wéi

liú

ér

suǒ

shēng
xiāng
wèi
chù


shì
míng

tuó
huányúntuó
hán
néng
zuò
shì
niàn
tuó
hán
guǒ
fǒu
yán
shì
zūn


tuó
hán
míng

wǎng
lái

ér
shí

wǎng
lái

shì
míng

tuó
hányún


ā
nuó
hán
néng
zuò
shì
niànā
nuó
hán
guǒ
fǒu
yán
shì
zūn

ā
nuó
hán
míng
wéi

lái

ér
shí


lái

shì

míng
ā
nuó
hányún


ā
luó
hàn
néng
zuò
shì
niànā
luó
hàn
dào
fǒu
yán
shì
zūn

shí

yǒu


míng
ā
luó
hàn

shì
zūn

ruò
ā
luó
hàn
zuò
shì
niànā
luó
hàn
dào


wéi
zhuó

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě

shì
zūn


shuōzhèng
sān
mèi

rén
zhōng
zuì
wéishì
ā
luó
hàn

shì
zūnzuò
shì
niàn


shì


ā
luó
hàn

shì
zūn


ruò
zuò
shì
niànā
luó
hàn
dào

shì
zūn


shuō
shì
yào
a
lán
nuó
héng
zhě

shí

suǒ
xíng

ér
míng
shì
yào
ā
lán
nuó
héng

净土分第十


gào


yúnlái

zài
rán
dēng

suǒyǒu
suǒ

fǒu
shì
zūn


lái
zài
rán
dēng

suǒshí

suǒ
yún
zhuāng
yán


fǒu
shì
zūn

zhuāng
yán


zhě


fēi
zhuāng
yán

shì
míng
zhuāng
yán

shì

zhū


yīng

shì
shēng
qīng
jìng
xīn


yīng
zhù

shēng
xīn


yīng
zhù
shēng
xiāng
wèi
chù

shēng
xīn

yīng

suǒ
zhù
ér
shēng

xīnyǒu
rén

shēnshān
wángyún


shì
shēn
wéi

fǒu
yán

shèn


shì
zūn


shuō
fēi
shēn

shì
míng

shēn

注:由于本文太长,我们对内容进行了分页

下载PDF文件
精彩推荐