楞严经

《楞严经》,大乘佛教经典,全名《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又名《中印度那烂陀大道场经,于灌顶部录出别行》,简称《楞严经》、《首楞严经》、《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》。唐般剌密谛传至中国,怀迪证义,房融笔受。..[详情]

当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 楞严经 >

楞严经注音 第七卷

[楞严经] 发表时间:2016-12-19 作者:般剌密帝 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩dǐng

lái

yīn
xiū
zhèng
liǎo

zhū


wàn
hénɡ
shǒu
léng
yán
jīng

【卷七】

táng
tiān
zhú
shā
mén
bān
ā
nán


wèn
shè
xīn


jīn
xiān
shuō


sānxiū
xué
miào
mén

qiú


dào

yào
xiān
chí


zhǒngjiǎo

bīng
shuāngnéng
shēng

qiè
zhī


xīn
sān
kǒu


shēng


yīn

ā
nán


shì

shì

ruò


shī

xīn
shàng

yuán


xiāng
wèi
chù


qiè

shì

yún


shēng

ruò
yǒu

宿néng
miè
chú


jiào
shì
rén


xīn
sòngdǐng
guāng
míng

duō

bān

luo


shàng
shén
zhòu


shì

lái


jiàn
dǐng
xiàng


wéi
xīn


cóng
dǐng

huī

zuò
bǎo
lián
huá

suǒ
shuō
shén
zhòu

qiě


宿
shìdēng
qié


jié
yīn
yuán

ēn
àifēi
shì

shēng
jiéxuān
yáng

ài
xīn
yǒng
tuō

chéng
ā
luó
hàn


shàng
yínxīn
xiū
xíng

shén

míngzhèng

xué

yún


děng

zài
huì
shēng
wén

qiú
zuì
shàng
chéng

jué
dìng
chéng

chén

yáng

shùn
fēng

yǒu

jiān
xiǎn

ruò
yǒu

shì


zuò
dào
chǎng

xiān
chí

qiū

qīng
jìng
jìn
jiè

yào
dāng
xuàn

jiè
qīng
jìng
zhěshā
mén


wéi

shī

ruòzhēn
qīng
jìng
sēng


jiè

chéng
jiù

jiè
chéng

hòu

zhuó
xīn
jìng


rán
xiāng
xián


sòng

xīn

suǒ
shuō
shén
zhòu


bǎi

biàn

rán
hòu
jié
jiè

jiàn

dào
chǎng

qiú

shí
fāng

xiàn
zhù
guóshàng

lái

fàng

bēi
guāng

lái
guàn

dǐng

ā
nán


shì

shì

qīng
jìng

qiū

ruò

qiū


bái

tán
yuè

xīn
miè
tān
yín

chí

jìng
jiè


dào
chǎng
zhōng
yuàn

chū

zǎo


liù
shí
xíng
dào


shì

mèi

jīng
sān

xiàn
shēn

zhì

rén
qián


dǐng
ān
wèi

lìng

kāi


ā
nán
bái

yán

shì
zūn


méng

lái

shàng
bēi
huì

xīn

kāizhī
xiū
zhèng


xué
dào
chéngxiū
xíng

jiàn

dào
chǎng

yún

jié
jièshì
zūn

qīng
jìng
guǐgào
ā
nán

ruò

shì
rén

yuàn

dào
chǎng

xiān

xuě
shānbái
niú

shí

shān
zhōng
féi

xiāng
cǎo


niú
wéi
yǐn
xuě
shān
qīng
shuǐ


fèn
wēi

fènzhān
tán


ruò
fēi
xuě
shān


niú
chòu
huì


kān
tu


bié

píng
yuán

chuān
穿

chǐ

xiàhuángshàng
zhān
tán

shěn
shuǐ
xūnjīn

bái
jiāo

qīng


líng
líng

gān
sōngshé
xiāngshí
zhǒng


luó
wéi
fěnchéngtu
chǎng


fāng
yuán
zhàng
liù

wéi

jiǎo
tán

tán
xīn
zhì

jīn
yín
tóng


suǒ
zào
lián
huá

huá
zhōng
ānzhōng
xiān
chéng

yuè

shui

shuǐ
zhōng
suí
ān
suǒ
yǒu
huá
yuán
jìng


ān

fāng

wéi
rào
huá


jìng
wài
jiàn

shí
liù
lián
huá

shí
liù
xiāng


jiàn
huá

shè

zhuāng
yǎn
xiāng


chún
shāo
shěn
shuǐ


lìng
jiàn
huǒ


bái
niú


zhì
shí
liùwéi
jiān
bǐng

bìng
zhū
shā
táng

yóu
bǐng
jiāng

chún


chúnlián
huá
wàishí
liù

wéi
rào
huá
wài


fèng
zhūměi

shí
shí

ruò
zài
zhōng
bàn
shēng

yòng

sān


tán
qián
bié
ān

xiǎo
huǒdōu
lóu

xiāng

jiān

xiāng
shuǐ
tàn

rán
lìng
měng
chì

tóu
shì
yán

nèi

shāo
lìng
yān
jìn

xiǎng
lìng


wài

biàn
xuán
fān
huá


tán
shì
zhōng
shè
shí
fāng

lái


zhūsuǒ
yǒu
xíng
xiàng

yīng

dāng
yáng

zhāng

shě


shì
jiā
ā
chù


tuó

zhū

biàn
huà

guān
yīn
xíng
xiàng

jiān
jīn
gāng
zàng

ān

zuǒ
yòu


shì

fàn
wáng


chúbìng
lán

jiā

zhū
jūn
chá

zhī


tiān
wáng
děng

pín


jiā

zhāng

mén


zuǒ
yòu
ān
zhì

yòu


jìng

xuán

kōng


tán
chǎng
zhōng

suǒ
ān
zhī
jìng

fāng
miàn
xiāng
duì

shǐ
使

xíng
yǐng

chóng
chóng
xiāng
shè


chū

zhōng

zhì
chéng
dǐng


shí
fāng

lái

zhū
ā
luó
hàn
hào

héng

liù
shí

sòng
zhòu
wéi
tán

zhì
xīn
xíng
dào


shí
cháng
xíng


bǎi

biàn


èr

zhōng


xiàng
zhuān
xīn
yuàn

xīn

jiàn
duànnài


xiān
yǒu
yuàn
jiào


sān

zhōng


shí
èr
shí


xiàng
chí


bān

luo
zhòu

zhì
shí
fāng

lái


shí
chū
xiàn

jìng
jiāo
guāng
chù

chéng


dǐngdào
chǎng

xiū
sānnéng
lìng

shì


shì
xiū
xué

shēn
xīn
míng
jìng

yóu

liú


ā
nán

ruò


qiū

běn
shòu
jiè
shī


tóng
huì
zhōng

shí

qiū
děng


zhōng
yǒu


qīng
jìng
zhě


shì
dào
chǎng
duō

chéng
jiù

cóng
sān

hòu

duān
zuò
ān


jīng

bǎi


yǒu

gēn
zhě
zuòtuó
huán

zòng

shēn
xīn

shèng
guǒ
wèi
chéng

jué
dìng

zhī

chéng


miù


wèn
dào
chǎng

jiàn


shì

ā
nán
dǐng
ér
bái

yánchū
jiā

shì

jiāo
ài

qiú
duō
wén


wèi
zhèng

wéi

zāo

fàn
tiān

xié
shù
suǒ
jìn

xīn
suī
míng
liào
yóu

lài

wén
shū

lìng

jiě
tuō

suī
méng

lái


dǐng
shén
zhòu

míng
huòshàng
wèi
qīn
wén

wéi
yuànchóng
wèi
xuān
shuō

bēi
jiù

huì

zhū
xiū
xíng
bèidāng
lái

zài
lún
huí
zhě

chéng


yīn

shēn

jiě
tuō


shí
huì
zhōng


qiè

zhòng


jiē
zuò


zhù
wén

lái


zhāng


ěr
shí
shì
zūn

cóng
ròu

zhōng

yǒng
bǎi
bǎo
guāng

guāng
zhōng
yǒng
chū

qiān

bǎo
lián

yǒu
huà

lái

zuò
bǎo
huá
zhōng

dǐng
fàng
shí
dào

bǎi
bǎo
guāng
míngguāng
míng

jiē
biàn
shì
xiàn

shí
héng

shā

jīn
gāngqíng
shān
chí
chǔ

biàn

kōng
jiè


zhòng
yǎng
guān

wèi
ài
jiān
bào

qiú

āi
yòu


xīn
tingjiàn
dǐng
xiàng

fàng
guāng

lái

xuān
shuō
shén
zhòu

精彩推荐