妙法莲华经

《妙法莲华经》,简称《法华经》,(梵语:Saddharma Pu??arīka Sūtra),後秦鸠摩罗什译,七卷二十八品,六万九千馀字,收录於《大正藏》第9册,经号262。梵文Saddharma,中文意为「妙法」。Pundarika 意译为「白莲花」,以莲花(莲华)为喻...[详情]

妙法莲华经注音 方便品第二

[妙法莲华经] 发表时间:2015-01-21 作者:鸠摩罗什 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán


qiū

qiū


yǒu
huái
怀
zēng
shàng
màn

yōu

sāi

màn

yōuxìn


shì

zhòng
děng


shù
yǒu

qiānjiàn

guò


jiè
yǒu
quē
lòu
xiá


shì
xiǎo
zhì

chū

zhòng
zhōng
zhī
zāo
kāng


wēi

rén
xiǎn
kān
shòu
shìzhòng

zhī


wéi
yǒu
zhū
zhēn
shí

shè


shàn
tīng

zhū

suǒ
liàng
fāng
biàn
便


ér
wèi
zhòng
shēng
shuō

zhòng
shēng
xīn
suǒ
niàn

zhǒng
zhǒng
suǒ
xíng
dào

ruò
gān
zhū

xìng

xiān
shì
shàn
è
zhī
shìzhū
yuányán

fāng
biàn
便


lìng

qiè
huān


huò
shuō
xiū
duō
luó

qié
tuó

běn
shì

běn
shēng
wèi
céng
yǒu


shuō

yīn
yuánbìngyōu


shè
jīng

dùn
gēn

xiǎo


tān
zhuó

shēngzhū

liàngxíng
shēn
miào
dào

zhòng

suǒ
nǎo
luàn

wéi
shì
shuō
niè
pán


shè
shì
fāng
biàn
便

lìnghuì

wèi
céng
shuō

děng

dāng

chéng

dào

suǒ

wèi
céng
shuō

shuō
shí
wèi
zhì


jīn
zhèng
shì

shí

jué
dìng
shuō

chéngjiǔsuí
shùn
zhòng
shēng
shuōchéng
wéi
běnshuō
shì
jīng

yǒu


xīn
jìng

róu
ruǎn


gēn


liàng
zhū

suǒ

ér
xíng
shēn
miào
dào

wèi

zhūshuō
shì

chéng
jīng
shì
rén

lái
shì
chéng

dào


shēn
xīn
niàn


xiū
chí
jìng
jièděng
wén

chōng
biàn
shēn


zhī

xīn
xíng


wèi
shuō

chéng

shēng
wén
ruòwén

suǒ
shuō


nǎi
zhì
jiē
chéng
shí
fāng


zhōng

wéi
yǒu

chéngèr


sān

chú

fāng
biàn
便
shuō

dàn

jiǎ
míng


yǐn
dǎo

zhòng
shēng

shuō

zhì
huì


zhū

chū

shì

wéi


shì
shí


èr

fēi
zhēn

zhōng


xiǎo
chéng
zhòng
shēngzhù

chéngsuǒdìng
huì

zhuāng
yán
zhòng
shēng


zhèng

shàng
dào


chéng
píng
děng


ruò

xiǎo
chéng
huà

nǎi
zhì


rénduò
qiān
tān


shì
wéiruò
rén
xìn
guīlái


kuángtānduàn
zhū

zhōng
è
shí
fāng

ér


suǒ
wèixiāng
yán
shēn

guāng
míng
zhào
shì
jiān


liàng
zhòng
suǒ
zūn

wéi
shuō
shí
xiāng
yìn

shè


dāng
zhī


běn

shì
yuàn


lìng

qiè
zhòngděng


suǒ
yuàn

jīn
zhě

mǎn


huà

qiè
zhòng
shēng

jiē
lìng


dào

ruò


zhòng
shēng

jìn
jiào


dào


zhì
zhě
cuò
luàn


huò

shòu
jiào


zhī

zhòng
shēng

wèi
céng
xiū
shàn
běn

jiān
zhù
chī
ài

shēng
nǎo


zhū

yīn
yuán

zhuì
duò
sān
è
dào

lún
huí
liù

zhōng

bèi
shòu
zhūshòu
tāi
zhī
wēi
xíng

shì
shì
cháng
zēng
zhǎng

báo

shǎo

rén

zhòng

suǒ
xié
jiàn
chóu
lín

ruò
yǒu
ruò

děng


zhǐ

zhū
jiànliù
shí
èr

shēn
zhù

wàng


jiān
shòu


shě


màn

jīn
gāo

chǎn

xīn

shí


qiān
wàn

亿
jié


wén

míng
wén
zhèngshì
rén
nán


shì

shè
wéi
shè
fāng
biàn
便

shuō
zhū
jìn

dào

shì
zhī

niè
pán


suī
shuō
niè
pán

shì

fēi
zhēn
miè

zhū

cóng
běn
lái

cháng


miè
xiāngxíng
dào


lái
shì

zuòyǒu
fāng
biàn
便


kāi
shì
sān
chéngqiè
zhū
shì
zūn

jiē
shuō

chéng
dào

jīn

zhū

zhòng

jiē
yìng
chú

huò

zhū

wéi


èr
chéng

guò


shù
jié


liàng
mièbǎi
qiān
wàn

亿
zhǒng


shù


liàng


shì
zhū
shì
zūn

zhǒng
zhǒng
yuán
shù
fāng
biàn
便


yǎn
shuō
zhū

xiāng

shì
zhū
shì
zūn
děng

jiē
shuō

chéng


huà

liàng
zhòng
shēng

lìngdào

yòu
zhū

shèng
zhǔ

zhī

qiè
shì
jiān

tiān
rén
qún
shēng
lèi

shēn
xīn
zhī
suǒ


gèng


fāng
biàn
便

zhù
xiǎn
ruò
yǒu
zhòng
shēng
lèi

zhí
zhū
guòruò
wén


shī

huò
chí
jiè
rěn


jīng
jìn
chán
zhì
děng

zhǒng
zhǒng
xiū

huì


shì
zhū
rén
děng

jiē

chéng

dào

zhū

mièruò
rén
shàn
ruǎn
xīn


shì
zhū
zhòng
shēng

jiē

chéng

dào

zhū

miègōng
yǎng
shè

zhě


wàn

亿
zhǒng


jīn
yín
chēnǎo

méi
guī
liú

zhū

qīng
jìng
guǎng
广
yán
shì

zhuāng
xiào

zhū


huò
yǒu

shí
miào

zhān
tán

chén
shuǐbìng

cái

zhuānděng

ruò

kuàng

zhōngchéng

miào

nǎi
zhì
tóng
shā
wéi
shì
zhū
rén
děng

jiē

chéng

dào

ruò
rén
wéijiàn

zhū
xíng
xiàng


diāo
chéng
zhòng
xiāng

jiē

chéng

dào

huò


bǎo
chéng

dòu
shí
chì
bái
tóng

bái


qiān


tiě

huò

jiāoyán
shì
zuò

xiàng


shì
zhū
rén
děng

jiē

chéng

dào

cǎi
huà
zuò

xiàng

bǎi

zhuāng
yán
xiāng


zuò
ruò
shǐ
使
rén

jiē

chéng

dào

nǎi
zhì
tóngruò
cǎo
huò

zhǐ
zhǎo
jiǎ

ér
huà
zuò

xiàng


shì
zhū
rén
děng

jiàn
jiàn

gōng

bēi
xīn

jiē

chéng

dào

dàn
huà
zhū
tuō

liàng
zhòng

ruò
rén


miào

bǎo
xiàng

huà
xiàng


huá
xiāng
fān
gài

jìng
xīn
ér
gōng
yǎng

ruò
shǐ
使
rén
zuò
chuī
jiǎo
bèi

xiāo

qín
kōng
hóunáo
tóngshì
zhòng
miào
yīn

jìn
chí

gōng
yǎng

huò

huān

xīn


bei
sòngnǎi
zhì

xiǎo
yīn

jiē

chéng

dào

ruò
rén
sǎn
luàn
xīn

nǎi
zhì


huá

gōng
yǎng

huà
xiàng

jiàn
jiàn

shù


huò
yǒu
rén

bài

huò

dàn

zhǎng

nǎi
zhì


shǒu

huò

xiǎo

tóugōng
yǎng
xiàng

jiàn
jiàn

liàngchéng

shàng
dào

guǎng
广


shù
zhòng
niè
pán


xīn
jìn
huǒ
miè

ruò
rén
sǎn
luàn
xīn
miào
zhōng


chēng
jiē

chéng

dào


zhū
guòzài
shì
huò
miè
hòu

ruò
yǒu
wén
shì


jiē

chéng

dào

wèi
lái
zhū
shì
zūn


shù

yǒu
liàng

shì
zhū

lái
děng


fāng
biàn
便
shuōqiè
zhū

láiliàng
fāng
biàn
便


tuō
zhū
zhòng
shēng
lòu
zhì

ruò
yǒu
wén

zhě
chéng


zhū

běn
shì
yuàn


suǒ
xíng

dàolìng
zhòng
shēng


tóng


dào

wèi
lái
shì
zhū


suī
shuō
bǎi
qiān

亿


shù
zhū

mén


shí
wéi

chéng

zhū

liǎng

zūn

zhī

cháng

xìng


zhǒng
cóng
yuán


shì

shuō

chéng

shì

zhù

wèi

shì
jiān
xiāng
cháng
zhù


dào
chǎng
zhī


dǎo
shī
fāng
biàn
便
shuō

tiān
rén
suǒ
gōng
yǎng

xiàn
zài
shí
fāngshù

héng
shā

chū
xiàn

shì
jiān

ān
yǐn
zhòng
shēngshuō

shì


zhīmiè


fāng
biàn
便suī
shì
zhǒng
zhǒng
dào


shí
wéi

chéng

zhī
zhòng
shēng
zhū
xíng

shēn
xīn
zhī
suǒ
niàn

guò

suǒ
xìng
jīng
jìnzhū
gēn

dùn


zhǒng
zhǒng
yīn
yuán
yán


suí
yìng
fāng
biàn
便
shuō

jīnshì

ān
yǐn
zhòng
shēngzhǒng
zhǒng

mén

xuān
shì


dàozhì
huì


zhī
zhòng
shēng
xìng


fāng
biàn
便
shuō
zhū


jiē
lìng

huān


shè


dāng
zhī
yǎn
guān

jiàn
liù
dào
zhòng
shēng

pín
qióng


huì


shēng

xiǎn
dào

xiāngduàn

shēn
zhù

máo
niú
ài
wěi


tān
àimáng
míng

suǒ
jiàn


qiú

shì
duànshēn

zhū
xié
jiàn
shě


wéi
shì
zhòng
shēng


ér


bēi
xīn


shǐ
zuò
dào
chǎng

guān
shù

jīng
xíng


sān


zhōng


wéi

shì
shì


suǒ

zhì
huì

wēi
miào
zuìzhòng
shēng
zhū
gēn
dùn

zhù

chī
suǒ
mángzhī
děng
lèi

yún

érěr
shí
zhū
fàn
wáng


zhū
tiān

shì


shì

tiān
wáng
zài
tiān

bìng

zhū
tiān
zhòng

juàn
shǔ
bǎi
qiān
wàn

gōng
jìng

zhǎng


qǐng

zhuǎn

lún

wéi

ruò
dàn
zàn

chéng

zhòng
shēng
méi
zàinéng
xìn
shì

xìn


zhuì

sān
è
dào


níng

shuō

niè
pán

xún
niàn
guòsuǒ
xíng
fāng
bian
便jīn
suǒ

dào


yìng
shuō
sān
chéng

zuò
shì

wéi
shí

shí
fāng

jiē
xiàn

fàn
yīn
wèishàn
zāi
shì
jiā
wénzhī
dǎo
shī


shì

shàng


suí
zhū

qiè


ér
yòng
fāng
biàn
便děng

jiē


zuì
miào
wéi
zhū
zhòng
shēng
lèi

fēn
bié
shuō
sān
chéng

shǎo
zhì

xiǎo
xìn
zuò


shì


fāng
biàn
便

fēn
bié
shuō
zhū
guǒ

suī

shuō
sān
chéng

dàn
wéi
jiàoshè


dāng
zhī


wén
shèng
shī


shēn
jìng
wēi
miào
yīn


chēng
nán
zuò

shì
niàn


chū
zhuó
è
shì


zhū

suǒ
shuōsuí
shùn
xíng


wéi
shì
shì

luó
nài

zhū


miè
xiāng
yán
xuān


fāng
biàn
便wéi


qiū
shuō

shì
míng
zhuǎn

lún

biàn
便
yǒu
niè
pán
yīnā
luó
hàn


sēng
chā
bié
míng

cóng
jiǔ
yuǎn
jié
lái

zàn
shì
niè
pán


shēng


yǒng
jìn


cháng

shì
shuō

shè


dāng
zhī


jiàn


děng

zhì
qiú

dào
zhě


liàng
qiān
wàn

亿

xián

gōng
jìng
xīn

jiē
lái
zhì

suǒ

céng
cóng
zhū

wén

fāng
biàn
便
suǒ
shuō
zuò
shì
niàn


lái
suǒ

chū

wéi
shuō

huì


jīn
zhèng
shì

shí

shè


dāng
zhī

dùn
gēn
xiǎo
zhì
rén

zhù
xiāng
jiāo
màn
zhě


néng
xìn
shì


jīnwèi


zhū


zhōng

zhèng
zhí
shě
fāng
biàn
便

dàn
shuō

shàng
dàowén
shìwǎng
jiē

chú

qiān
èr
bǎi
luó
hàndāng
zuòsān
shì
zhū


shuō

zhī

shì


jīn


shì

shuō

fēn
bié


zhū

xìng
chū
shì

xuán
yuǎn
zhí

nàn

zhèng
shǐ
使
chū

shì

shuō
shì


nán


liàng

shù
jié

wén
shì


nán

néng
tīng
shì

zhě


rén


nányōu
tán
huā


qiè
jiē
ài


tiān
rén
suǒ

yǒu

shí
shí
nǎi

chū

wén

huān

zàn

nǎi
zhì


yán


wéi

gōng
yǎng


qiè
sān
shì


shì
rén
shèn

yǒu

guò

yōu
tán
huā


děng

yǒuwéi
zhū

wáng


gào
zhū

zhòng

dàn


chéng
dào

jiào
huà
zhū
shēng
wén
děng
shèshēng
wén
dāng
zhī
shì
miào


zhū

zhī

yàozhuó
è
shì

dàn

zhù
zhūshì
děng
zhòng
shēng

zhōng

qiú

dào

dāng
lái
shì
è
rén

wén

shuō

chéng


huò

xìn
shòuduò
è
dào

yǒu
cán
kuì
qīng
jìng

zhì
qiú

dào
zhě

dāng
wéi

shì
děng

guǎng
广
zàn

chéng
dào

shè


dāng
zhī

zhūshì


wàn

亿
fāng
biàn
便

suí

ér
shuō

xué
zhě


néng
xiǎo
leděng


zhī

zhū

shì
zhī
shī

suí

fāng
biàn
便
shìzhū

huò

xīn
shēng

huānzhī
dāng
zuò


 

本文是第二品,以下是其他品:

第1品  第2品  第3品  第4品

第5品  第6品  第7品  第8品

第9品  第10品  第11品  第12品

第13品  第14品  第15品  第16品

第17品  第18品  第19品  第20品

第21品  第22品  第23品  第24品

第25品  第26品  第27品  第28品

精彩推荐