妙法莲华经

《妙法莲华经》,简称《法华经》,(梵语:Saddharma Pu??arīka Sūtra),後秦鸠摩罗什译,七卷二十八品,六万九千馀字,收录於《大正藏》第9册,经号262。梵文Saddharma,中文意为「妙法」。Pundarika 意译为「白莲花」,以莲花(莲华)为喻...[详情]

妙法莲华经注音 授记品第六

[妙法莲华经] 发表时间:2015-01-21 作者:鸠摩罗什 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng
shòu

pǐn

liù

ěr
shí
shì
zūn
shuō
shìgào
zhū

zhòng

chàng

shì
yánjiāwèi
lái
shì

dāng

fèng
jìn
sān
bǎi
wàn

亿
zhū

shì
zūn

gòng
yǎng
gōng
jìng

zūn
zhòng
zàn
tàn

guǎng
广
xuān
zhū


liàng
zuì
hòu
shēn


chéng
wéi


míng
yuē
guāng
míng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

guó
míng
guāng


jié
míng

zhuāng
yán


shòu
寿
shí
èr
xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì
èr
shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù
èr
shí
xiǎo
jié

guó
jiè
yán
shì


zhū
huì
èjīng


biàn
便


jìngpíng
zhèng


yǒu
gāo
xià

kēng
kǎn
duī


liú

wéi


bǎo
shù
háng
liè

huáng
jīn
wéi
shéng


jiè
dào


sàn
zhū
bǎo
huá

zhōu
biàn
qīng
jìng


guóliàng
qiān

亿

zhū
shēng
wén
zhòngshù


yǒu

shì

suī
yǒumín

jiē
ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

gào
zhū

qiū
yǎn

jiàn
shì
jiāwèi
lái
shì

guò

shù
jié

dāng

zuò


ér

lái
shì

gōng
yǎng
fèng
jìn

sān
bǎi
wàn

亿

zhū

shì
zūn

wéi

zhì
huì

jìng
xiū
fàn
háng

gōng
yǎng
zuì
shàng

èr

zūn


xiū


qiè


shàng
zhī
huì


zuì
hòu
shēn


chéng
wéi
qīng
jìng

liú

wéi


duō
zhū
bǎo
shù

háng
liè
dào


jīn
shéng
jiè
dào

jiàn
zhě
huān


cháng
chū
hǎo
xiāng

sàn
zhòng
míng
huá

zhǒng
zhǒng

miào


wéi
zhuāng
yánpíng
zhèng


yǒu
qiū
kēng

zhū


zhòngchēngxīn
tiáo
róu

dǎi

shén
tōng

fèng
chí
zhūchéng
jīng
diǎn

zhū
shēng
wén
zhòng


lòu
hòu
shēn


wáng
zhīnǎi

tiān
yǎn


néng
shù
zhīdāng
shòu
寿

shí
èr
xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì

èr
shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù

èr
shí
xiǎo
jié

guāng
míng
shì
zūn


shì

shì

ěr
shí


jiān
liánjiā
zhān
yán
děng

jiē

sǒngxīn

zhǎng

zhān
yǎng
shì
zūnzàn
shè


gòng
tóng
shēng
ér
shuō

yán


xióng
měng
shì
zūn

zhū
shì
zhī

wáng

āi
mǐn

děng


ér


yīn
shēng

ruò
zhī

shēn
xīn

jiàn
wéi
shòu

zhěgānchú


qīng
liáng


cóng

guó
lái
wáng
shàn

xīn
yóu
huái
怀wèi
gǎn

biàn
便
shí

ruò


wáng
jiào

rán
hòu
nǎi
gǎn
shí


děng


shì

měi
wéi
xiǎo
chéng
guò


zhī
dāng
yún

shàng
huì

suī
wén

yīn
shēng

yán

děng
zuò


xīn
shàng
huái
怀
yōuwèi
gǎn
biàn
便
shí

ruò
méng

shòu


ěr
nǎi
kuài
ānxióng
měng
shì
zūn

cháng

ān
shì
jiān

yuàn


děng

jiào
shí

精彩推荐