妙法莲华经

《妙法莲华经》,简称《法华经》,(梵语:Saddharma Pu??arīka Sūtra),後秦鸠摩罗什译,七卷二十八品,六万九千馀字,收录於《大正藏》第9册,经号262。梵文Saddharma,中文意为「妙法」。Pundarika 意译为「白莲花」,以莲花(莲华)为喻...[详情]

妙法莲华经注音 从地涌出品第十五

[妙法莲华经] 发表时间:2015-01-21 作者:鸠摩罗什 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng
cóng

yǒng
chū
pǐn

shí

ěr
shí

fāng
guó

zhū
lái


guò

héng

shā
shùzhòng
zhōng
zhǎng
zuò

ér
bái

yán

shì
zūn

ruò
tīng

děngmiè
hòu

zài

suō

shì
jiè

qín
jiā
jīng
jìn


chí


sòng

shū
xiě

gōng
yǎng
shì
jīng
diǎn
zhě

dāngér
guǎng
广
shuō
zhī

ěr
shí

gào
zhū

zhòng

zhǐ

shàn
nán

děng

chí

jīng

suǒ

zhěsuō

shì
jiè

yǒu
liù
wàn
héng

shā
děngyǒu
liù
wàn
héng

shā
juàn
shǔ

shì
zhū
rén
děng

néng


miè
hòu


chí


sòng

guǎng
广
shuō

jīng


shuō
shì
shí

suō

shì
jiè
sān
qiān

qiān
guó


jiē
zhèn
liè

ér


zhōng

yǒu

liàng
qiān
wàn

亿

tóng
shí
yǒng
chū

shì
zhūshēn
jiē
jīn


sān
shí
èr
xiàng


liàng
guāng
míng

xiān
jìn
zài

suō

shì
jiè
zhī
xià


jiè

kōng
zhōng
zhù

shì
zhūwén
shì
jiā
móu


suǒ
shuō
yīn
shēng

cóng
xià

lái

jiē
shì

zhòng
chàng
dǎo
zhī
shǒu


jiāng
liù
wàn
héng

shā
juàn
shǔ

kuàng
jiāng

wàn


wàn

sān
wàn

èr
wàn


wàn
héng

shā
děng
juàn
shǔ
zhě

kuàng

nǎi
zhì

héng

shā

bàn
héng

shā


fēn
zhī


nǎi
zhì
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
fēn
zhī


kuàng

qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
juàn
shǔ

kuàng


亿
wàn
juàn
shǔ

kuàng

qiān
wàn

bǎi
wàn

nǎi
zhì

wàn

kuàng


qiān


bǎi

nǎi
zhì

shí

kuàng

jiāng
sān

èr
zhě

kuàng

dānyuǎn

xíng


shì
děngliàng

biān

suàn
shù


suǒ

néng
zhī

shì
zhū


cóng

chū

kōng

bǎo
miào

duō
bǎo

lái

shì
jiā
móu


suǒ

dào


xiàng
èr
shì
zūn
tóu
miàn
zhì
zhū
bǎo
shù
xià
shī

zuò
shàng

suǒ


jiē
zuò


yòu
rào
sānzhǎng
gōng
jìng


zhū


zhǒng
zhǒng
zàn

ér

zàn
tàn

zhù
zài

miàn

xīn

zhān
yǎng

èr
shì
zūn

shì
zhū


cóng
chū
yǒng
chū


zhū


zhǒng
zhǒng
zàn

ér
zàn
shì
shí
jiān

jīng

shí
xiǎo
jié

shì
shí
shì
jiā
móurán
ér
zuò


zhū

zhòng

jiē

rán

shí
xiǎo
jié


shénlìng
zhū

zhòng
wèi

bàn


ěr
shí

zhòng
shénjiàn
zhū


biàn
mǎn

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
guó


kōng

shì


zhòng
zhōng
yǒu

dǎo
shī


míng
shàng
xíng

èr
míng

biān
xíng

sān
míng
jìng
xíng


míng
ān

xíng

shì


zhòng
zhōng
zuì
wéi
shàng
shǒu
chàng
dǎo
zhī
shī

zài

zhòng
qián


gòng

zhǎng

guān
shì
jiā
móu


ér
wèn
xùn
yán

shì
zūn

shǎo
bìng

shǎo
nǎo

ān

xíng
fǒu

suǒ
yīng

zhě

shòu
jiào

fǒu


lìng
shì
zūn
shēng

láo


ěr
shí
ér
shuō

yán

shì
zūn
ān


shǎo
bìng
shǎo
nǎo

jiào
huà
zhòng
shēng
juàn

yòu
zhū
zhòng
shēng

shòu
huà

fǒu


lìng
shì
zūn

shēng

láo


ěr
shí
shì
zūn

zhòng
zhōng
ér
zuò
shì
yán


shì


shì

zhū
shàn
nánlái
ān


shǎo
bìng

shǎo
nǎo

zhū
zhòng
shēng
děnghuàyǒu

láo

suǒ

zhě


shì
zhū
zhòng
shēng

shì
shì

lái
cháng
shòu

huàguò

zhū

gōng
yǎng
zūn
zhòng

zhòng
zhū
shàn
gēn


zhū
zhòng
shēng

shǐ
jiàn

shēn

wén

suǒ
shuō


jiē
xìn
shòu


lái
huì

chú
xiān
xiū

xué
xiǎo
chéng
zhě


shì
zhī
rén


jīn

lìng

wén
shì
jīng
huì

ěr
shí
zhūér
shuō

yán

shàn
zāi
shàn
zāi


xióng
shì
zūn

zhū
zhòng
shēng
děnghuà


néng
wèn
zhū


shèn
shēn
zhì
huì

wén

xìn
háng


děng
suíshí
shì
zūn
zàn
tàn
shàng
shǒu
zhū
shàn
zāi

shàn
zāi

shàn
nánděng
néng


lái

suí

xīn

精彩推荐