妙法莲华经

《妙法莲华经》,简称《法华经》,(梵语:Saddharma Pu??arīka Sūtra),後秦鸠摩罗什译,七卷二十八品,六万九千馀字,收录於《大正藏》第9册,经号262。梵文Saddharma,中文意为「妙法」。Pundarika 意译为「白莲花」,以莲花(莲华)为喻...[详情]

妙法莲华经注音 观世音菩萨普门品第二十五

[妙法莲华经] 发表时间:2015-01-21 作者:鸠摩罗什 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng
guān
shì
yīnmén
pǐn

èr
shí

ěr
shí


jìn
cóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān


zhǎng
xiàng


ér
zuò
shì
yán

shì
zūn

guān
shì
yīn

yīn
yuán
míng
guān
shì
yīn


gào

jìn
shàn
nán


ruò
yǒu

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
zhòng
shēng
shòu
zhū

nǎo

wén
shì
guān
shì
yīn
xīn
chēng
míng

guān
shì
yīnshí
guān

yīn
shēng

jiē

jiě
tuō

ruò
yǒu
chí
shì
guān
shì
yīn


míng
zhě

shè


huǒ

huǒ

néng
shāo

yóu
shì


wēi
shénruò
wéi

shuǐ
suǒ
piāo

chēng

míng
hàoqiǎn
chù

ruò
yǒu
bǎi
qiān
wàn

亿
zhòng
shēng

wèi
qiú
jīn

yín

liú


chēnǎo

shān

zhēn
zhū
děng
bǎo
hǎi

jiǎ
shǐ
使
hēi
fēng
chuī

chuán
fǎng

piāo
duò
luó
chà
guǐ
guó


zhōng
ruò
yǒu

nǎi
zhì

rén

chēng
guān
shì
yīn


míng
zhě

shì
zhū
rén
děng
jiē

jiě
tuō
luó
chà
zhī
nàn


shì
yīn
yuán

míng
guān
shì
yīn

ruò

yǒu
rén
lín
dāng
bèi
hài

chēng
guān
shì
yīn


míng
zhě


suǒ
zhí
dāo
zhàng
xún
duàn
duàn
huài

ér

jiě
tuō

ruò
sān
qiān

qiān
guó


mǎn
zhōng

chā

luó
chà


lái
nǎo
rén

wén

chēng
guān
shì
yīn


míng
zhě

shì
zhū
è
guǐ

shàng

néng

è
yǎn
shì
zhī

kuàng

jiā
hài

shè

yǒu
rén

ruò
yǒu
zuì

ruò

zuì

chǒu
xiè

jiā
suǒ
jiǎn


shēn

chēng
guān
shì
yīn


míng
zhě

jiē

duàn
huàijiě
tuō

ruò
sān
qiān

qiān
guó


mǎn
zhōng
yuàn
zéi

yǒu

shāng
zhǔ

jiāng
zhū
shāng
rén


chí
zhòng
bǎo

jīng
guò
xiǎnzhōng

rén
zuò
shì
chàng
yán

zhū
shàn
nán
kǒngděng
yīng
dāng

xīn
chēng
guān
shì
yīn


míng
hào

shì


néng


wèi
shī

zhòng
shēng


děng
ruò
chēng
míng
zhěyuàn
zéi
dāng

jiě
tuō

zhòng
shāng
rén
wénshēng
yánguān
shì
yīnchēng

míng
jiě
tuō


jìn


guān
shì
yīn


wēi
shén
zhī

wēi
wēi

shì

ruò
yǒu
zhòng
shēng
duō

yín


cháng
niàn
gōng
jìng
guān
shì
yīnbiàn
便
ruò
duō
chēn
huì

cháng
niàn
gōng
jìng
guān
shì
yīnbiàn
便


chēn

ruò
duō

chī

cháng
niàn
gōng
jìng
guān
shì
yīnbiàn
便


chī


jìn


guān
shì
yīnyǒu

shì
děng

wēi
shén


duō
suǒ
ráo


shì

zhòng
shēng
cháng
yìng
xīn
niàn

ruò
yǒu

rén

shè

qiú
nán


bài
gòng
yǎng
guān
shì
yīnbiàn
便
shēng


zhì
huì
zhī
nán

shè

qiú


biàn
便
shēng
duān
zhèng
yǒu
xiàng
zhī宿
zhí

běn

zhòng
rén
ài
jìng


jìn


guān
shì
yīn


yǒu

shì


ruò
yǒu
zhòng
shēng

gōng
jìng

bài
guān
shì
yīn

táng
juān

shì

zhòng
shēng
jiē
yīng
shòu
chí
guān
shì
yīn


míng
hào


jìn


ruò
yǒu
rén
shòu
chí
liù
shí
èr

亿
héng

shā


míngjìn
xíng
gòng
yǎng
yǐn
shí


fu

yào
yún


shì
shàn
nán


shàn

rén

gōng

duō
fǒu


jìn

yán

shèn
duō

shì
zūn


yán

ruò

yǒu
rén
shòu
chí
guān
shì
yīn


míng
hào

nǎi
zhì

shí

bài

gòng
yǎng

shì
èr
rén


zhèng
děng
bǎi
qiān
wàn

亿
jié


qióng
jìn


jìn


shòu
chí
guān
shì
yīn


míng
hàoshì

liàng

biān


zhījìnbái

yán

shì
zūn

guān
shì
yīnyún

you

suō

shì
jiè

yún

ér
wèi
zhòng
shēng
shuō


fāng
biàn
便
zhīshì
yúngào

jìn
shàn
nán


ruò
yǒu
guó

zhòng
shēng

yīng


shēn


zhě

guān
shì
yīnxiàn

shēn
ér
wèi
shuō


yīng


zhī

shēn


zhě


xiàn

zhī

shēn
ér
wèi
shuō


yīng

shēng
wén
shēn


zhě


xiàn
shēng
wén
shēn
ér
wèi
shuō


yīng

fàn
wáng
shēn


zhě


xiàn
fàn
wáng
shēn
ér
wèi
shuō


yīng


shì
shēn


zhě


xiàn

shì
shēn
ér
wèi
shuō


yīng


zài
tiān
shēn


zhě


xiàn

zài
tiān
shēn
ér
wèi
shuō


yīngzài
tiān
shēn


zhě


xiàn


zài
tiān
shēn
ér
wèi
shuō


yīng

tiān

jiāng
jūn
shēn


zhě


xiàn
tiān

jiāng
jūn
shēn
ér
wèi
shuō


yīng


shā
mén
shēn


zhě


xiàn

shā
mén
shēn
ér
wèi
shuō


yīng

xiǎo
wáng
shēn


zhě


xiàn
xiǎo
wáng
shēn
ér
wèi
shuō


yīng

zhǎng
zhě
shēn


zhě


xiàn
zhǎng
zhě
shēn
ér
wèi
shuō


yīng


shì
shēn


zhě


xiàn

shì
shēn
ér
wèi
shuō


yīng

zǎi
guān
shēn


zhě


xiàn
zǎi
guān
shēn
ér
wèi
shuō


yīng


luó
mén
shēn


zhě


xiàn

luó
mén
shēn
ér
wèi
shuō


yīng


qiū


qiū


yōu

sāi

yōu


shēn


zhě


xiàn

qiū


qiū


yōu

sāi

yōu


shēn
ér
wèi
shuō


yīng

zhǎng
zhě


shì

zǎi
guān


luó
mén


shēn


zhě


xiàn


shēn
ér
wèi
shuō


yīng

tóng
nán

tóng

shēn


zhě


xiàn
tóng
nán

tóng

shēn
ér
wèi
shuō


yīng

tiān

lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng
shēn


zhě


jiē
xiàn
zhī
ér
wèi
shuō


yīng

zhí
jīn
gāng
shēn


zhě


xiàn
zhí
jīn
gāng
shēn
ér
wèi
shuō


精彩推荐