十善业道经

《十善业道经》中文版本为唐朝实叉难陀翻译,北宋施护所译《佛为娑伽罗龙王所说大乘经》为同经异译,本经出自西晋月氏国三藏竺法护译《佛说海龙王经》,为其第十一品《十德六度》,是释迦牟尼佛在娑竭罗(意为:咸水海)龙宫,为龙王所宣说的经典...[详情]

十善业道经注音版

[十善业道经] 发表时间:2015-01-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 下载电子版
\

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩


shì

wén


shí


zài
suō
jié
luó
lóng
gōngqiān


qiū
zhòng

sān
wàn
èr
qiāněr
shí
shì
zūn
gào
lóng
wáng
yán


qiè
zhòng
shēng

xīn
xiǎngzào
yóu
shì

yǒu
zhū

lún
zhuǎn

lóng
wáng


jiàn

huì


hǎi
zhōng

xíng

zhǒng
lèi

biéshì

qièyóu
xīn
zào
shàn

shàn
shēnsuǒ
zhì

ér
xīn
jiàn


dàn
shì

wàng
zhū

jìng

zhǔsuǒ

suī

suí

suǒ
xiàn

tóng

ér
shí

zhōng

yǒu
zuò
zhěqiè

jiē

xìng

huàn

zhì
zhě
zhī


yīng
xiū
shànshì
suǒ
shēng
yùn

chù

jiè
děng

jiē

duān
zhèng

jiàn
zhě

yàn

lóng
wáng


guān

shēn

cóng
bǎi
qiān

亿


suǒ
shēng

zhū
xiàng
zhuāng
yán

guāng
míng
xiǎn
yào


zhū

zhòng

shè

liàng

亿

zài
fàn
wáng
xiàn


yǒu
zhān
yǎng

lái
shēn
zhě
xuàn


yòu
guān

zhū
miào

yán
jìng


qiè
jiē
yóu
xiū

shànér
shēng

yòu
zhū
tiān
lóng


zhòng
děng


wēi
shì
zhě


yīn
shànsuǒ
shēng

jīn

hǎi
zhōng
suǒ
yǒu
zhòng
shēng

xíng
huò

huò
xiǎo

jiē
yóu

xīn
zhǒng
zhǒng
xiǎng
niàn

zuò
shēn
zhū

shàn


shì

suíshòu
bào


jīn
dāng
yīng

shì
xiū
xué


lìng
zhòng
shēng
liǎo

yīn
guǒ

xiū

shàndāng


zhèng
jiàn

dòngduò
zài
duàn
cháng
jiàn
zhōng


zhū

tián

huān

jìng
yàng

shì


děng


rén
tiān
zūn
jìng
gòng
yàng

lóng
wáng

dāng
zhī


yǒunéng
duàn

qiè
zhū
è
dàoděng
wéi

wèi

zhòu

cháng
niàn

wéi
guān
chá
shàn


lìng
zhū
shàn

niàn
niàn
zēng
zhǎng


róng
háo
fēn

shàn
jiàn


shì

néng
lìng
zhū
è
yǒng
duàn

shàn

yuán
mǎn

cháng

qīn
jìn
zhū

shèng
zhòng

yán
shàn

zhě

wèi
rén
tiān
shēn

shēng
wén
jué
shàngjiē

wéi
gēn
běn

ér

chéng
jiù


míng
shàn

shì
shí
shàn

dào


děng
wéi
shí
wèi
néng
yǒng

shā
shēng

tōu
dào

xié
xíng

wàng


liǎng
shé

è
kǒu
tān


chēn
huì

xié
jiàn

lóng
wáng

ruò

shā
shēngchéng
jiù
shí

nǎoděng
wéi
shízhū
zhòng
shēng

shī

wèi
èr

cháng

zhòng
shēngxīn
sān

yǒng
duàn

qiè
chēn
huì
shēn
cháng

bìng


shòu
寿
mìng
cháng
yuǎn
liù

héng
wéi
fēi
rén
zhī
suǒ
shǒucháng

è
mèng
qǐn
jiào
kuàimiè
chú
yuàn
jié
zhòng
yuàn

jiě
jiǔ


è
dào

shí

mìng
zhōng
shēng
tiān

shì
wéi
shí

ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chéng

shísuí
xīn

zài
shòu
寿
mìnglóng
wáng

ruò

tōu
dàoshí
zhǒng

bǎo
xìnděng
wéi
shícái
yíng


wáng
zéi
shuǐ
huǒ

fēi
ài


néng
sàn
miè
èr

duō
rén
ài
niàn
sān

rén

shí
fāng
zàn
měiyōu
sǔn
hài
liù

shàn
míng
liúchǔ
zhòng

wèi


cái
mìng


ān


biàn
cáiquē
jiǔ

cháng
huái
怀
shī

shí

mìng
zhōng
shēng
tiān

shì
wéi
shí

ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chéng

shí


zhèng
qīng
jìngzhìlóng
wáng

ruò

xié
xíng
zhòng
zhì
suǒ
zànděng
wéizhū
gēn
tiáo
shùn
èr

yǒng

xuān
diào
sān

shì
suǒ
chēng
tàn
néng
qīn

shì
wéi


ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chéng

shízhàng

yǐn

zàng
xiànglóng
wáng

ruò

wàng

zhǒng
tiān
suǒ
zànděng
wéikǒu
cháng
qīng
jìng

yōu

huā
xiāng
èr

wéi
zhū
shì
jiān
zhī
suǒ
xìn

sān


yán
chéng
zhèng

rén
tiān
jìng
ài


cháng

ài

ān
wèi
zhòng
shēngshèngsān

qīng
jìng
liù

yán


shī

xīn
cháng
huān
yán
zūn
zhòng

rén
tiān
fèng
xíng


zhì
huì
shū
shèng


néng
zhì


shì
wéi


ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chéng

shí
lái
zhēn
shí
lóng
wáng

ruò

liǎng
shé
zhǒng


huàiděng
wéi

huài
shēn


néng
hài

èrhuài
juàn
shǔ


néng


sānhuài
xìn

shùn
běn


huài

xíng

suǒ
xiū
jiān


huài
shàn
zhī
shí


kuáng
huò


shì
wéi


ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chéng

shí


zhèng
juàn
shǔ

zhū

wài
dào

néng

huàilóng
wáng

ruò

è
kǒuchéng
jiù

zhǒng
jìngděng
wéiyán

guāi

èr

yán
jiē


sān

yán

yán

měi
miào


yán

chéng
lǐng
liù

yán

xìn
yòng


yán

yán
jìn
ài
yào

shì
wéi


ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chéng

shí
lái
fàn
yīn
shēng
xiànglóng
wáng

ruò


chéng
jiù
sān
zhǒng
jué
dìng


děng
wéi
sān


dìng
wéi
zhì
rén
suǒ
ài
èr

dìng
néng

zhì

shí

wèn
sān

dìng

rén
tiān
wēi

zuì
shèng


yǒu

wàng

shì
wéi
sān

ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chéng

shílái
zhū
suǒ
shòu


jiē

táng
juānlóng
wáng

ruò

tān
chéng
jiù

zhǒng

zài


děng
wéisān


zài

zhū
gēnèr

cái


zài


qiè
yuàn
zéi

néng
duó

sān
zài

suí
xīn
suǒ


jiē
bèiwáng
wèi

zài

zhēn

miào

jiē
fèng
xiànsuǒ
huò
zhī


guò
běn
suǒ
qiú
bǎi
bèi
shū
shèng

yóu


shí


qiānshì
wéi


ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chéng

shí

sān
jiè

zūn

jiē
gòng
jìng
yànglóng
wáng

ruò

chēn
huì
zhǒng

yuè
xīnděng
wéi
sǔn
nǎo
xīn
èr


chēn
huì
xīn
sān


zhèng
sòng
xīn


róu

zhì
zhí
xīnshèng
zhě

xīn
liù

cháng
zuòān
zhòng
shēng
xīn


shēn
xiàng
duān
yán

zhòng
gòng
zūn
jìng
rěnshēng
fàn
shì

shì
wéi


ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chéng

shíài
xīn

guān
zhě

yànlóng
wáng

ruò

xié
jiànchéng
jiù
shí
gōng
děng
wéi
shízhēn
shànzhēn
shàn
děng

èr

shēn
xìn
yīn
guǒ

níng
yǔn
shēn
mìng

zhōng

zuò
è
sān

wéi
guīfēi

tiān
děng


zhí
xīn
zhèng
jiàn

yǒng


qiè

xiōng

wǎng


cháng
shēng
rén
tiān


gēng
è
dào
liù


liàng

huì

zhuǎn
zhuǎn
zēng
shèng


yǒng

xié
dào

xíng

shèng
dào
shēn
jiàn

shě
zhū
è

jiǔ

zhù

ài
jiàn
shí


duò
zhū
nàn

shì
wéi
shí

ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chéng

shí


zhèng

qièchéng
jiù

zài
shén
tōng

ěr
shí

shì
zūn

gào
lóng
wáng
yán

ruò
yǒu
shànxiū
dào
shí

néng

shā
hài

ér
xíng
shī


cháng

cái
bǎo


néng
qīn
duó

cháng
shòu
寿

yāo


wéi

qiè
yuàn
zéi
sǔn
hài


ér
xíng
shī


cháng

cái
bǎo


néng
qīn
duó

zuì
shèng
néng
bèi

zhū


zàng


fēi
fàn
xíng

ér
xíng
shī


cháng

cái
bǎo


néng
qīn
duó


jiā
zhí
shùnyǒu
néng


xīn
shì
zhěkuáng


ér
xíng
shī


cháng

cái
bǎo


néng
qīn
duó


zhòng
huǐ
bàng

shè
chí
zhèng
shì
yuàn

suǒ
zuò

guǒjiàn


ér
xíng
shī


cháng

cái
bǎo


néng
qīn
duó

juàn
shǔtóng

zhì
yào

héng

guāi
zhèngè


ér
xíng
shī


cháng

cái
bǎo


néng
qīn
duó


qiè
zhòng
huì

huān

guī


yán
jiē
xìn
shòu


wéi

zhě


ér
xíng
shī


cháng

cái
bǎo


néng
qīn
duó

yán


shè

rén
jiē
jìng
shòu

néng
shàn
fāng
biàn
便

duàn
zhū

huò


tān
qiú
xīn

ér
xíng
shī


cháng

cái
bǎo


néng
qīn
duó


qiè
suǒ
yǒuhuì
shě

xìn
jiě
jiān
wēifèn
忿

xīn

ér
xíng
shī


cháng

cái
bǎo


néng
qīn
duóchéng
jiù


ài
xīn
zhì

zhū
gēn
yán
hǎo

jiàn
jiē
jìng
ài


xié
dǎo
xīn

ér
xíng
shī


cháng

cái
bǎo


néng
qīn
duó

héng
shēng
zhèng
jiàn
jìng
xìn
zhī
jiā

jiàn

wén


gòng
yàng
zhòng
sēng

cháng

wàng
shīxīn

shì
wéi

shì
xiū


dào
shí

xíng
shí
shànshī
zhuāng
yán

suǒ
huòshì

lóng
wáng


yào
yán
zhī

xíng
shí
shàn
dào


jiè
zhuāng
yán


néng
shēng

qiè

mǎn


yuàn

rěn

zhuāng
yán
yuán
yīn


zhòng
xiàng
hǎo

jīng
jìn
zhuāng
yán


néng


yuàn
zàng

dìng
zhuāng
yán


néng
shēng
niàn

huì

cán
kuì

qīng
ān

huì
zhuāng
yán


néng
duàn

qiè
fēn
bié
wàng
jiàn


zhuāng
yánzhū
zhòng
shēngnǎo
hài

bēi
zhuāng
yán


mǐn
zhū
zhòng
shēng

cháng

yàn
shě


zhuāng
yán


jiàn
xiū
shàn
zhě

xīn

xián


shě
zhuāng
yánshùn
wéi
jìng


ài
huì
xīn


shè
zhuāng
yán


cháng
qín
shè
huà

qiè
zhòng
shēng

niàn
chù
zhuāng
yán


shàn
néng
xiū


niàn
chù
guān

zhèng
qín
zhuāng
yánnéng
duàn
chú

qiè

shàn


chéng

qiè
shàn


shén

zhuāng
yán


héng
lìng
shēn
xīn
qīng
ān
kuàigēn
zhuāng
yán


shēn
xìn
jiān


jīng
qín
fěi
xiè

cháng


wàng


rán
tiáo
shùn

duàn
zhū
fán
nǎo


zhuāng
yán


zhòng
yuàn
jìn
miè


néng
huài
zhě

jué
zhī
zhuāng
yán


cháng
shàn
jué


qiè
zhū


zhèng
dào
zhuāng
yánzhèng
zhì
huì
cháng
xiàn
zài
qián

zhǐ
zhuāng
yánnéng

chú

qiè
jié
shǐ
使

guān
zhuāng
yán


néng

shí
zhī
zhū


xìng

fāng
biàn
便
zhuāng
yán
chéng
mǎn

wéi

wéi


lóng
wáng

dāng
zhī

shí
shàn


nǎi
zhì
néng
lìng
shíwèi

shí


gòng


qièjiē

yuán
mǎn

shì


děng
yīng
qín
xiū
xué

lóng
wáng
qiè
chéng


luò

jiēér

ān
zhù


qiè
yào
cǎo
huì

cóng
lín


jiē


ér

shēng
cháng


shí
shàn
dào
shì


qiè
rén
tiān


zhī
érqiè
shēng
wén


juézhū


xíng


qièxián
gòng


shí
shàn


ér

chéng
jiù


shuō

jīng


suō
jié
luó
lóng
wáng

zhū

zhòng


qiè
shì
jiān
tiān

rén

ā
xiū
luó
děng

jiē

huān


xìn
shòu
fèng
xíng

下载PDF文件
精彩推荐