无量寿经

《无量寿经》全称《佛说无量寿经》,亦称《大阿弥陀经》(参阅汉译版本),是净土宗的基本经典之一,为“净土五经一论”中的一经,净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据。经中介绍阿弥陀佛(无量寿佛)所发诸大愿(依版本不同而数量不一,最多为四十八愿...[详情]

当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 无量寿经 >

无量寿经注音

[无量寿经] 发表时间:2014-03-20 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

礼供听法第二十六ē
nán

shí
fāng
shì
jiè
zhū


zhòng

wéi

zhānshì
jiè

liàng
shòu
寿
xiāng
huā
chuáng
fān
bǎo
gài

wǎng


suǒ

gōng
jìng
gòng
yǎng

tīng
shòu
jīng


xuān

dào
huà

chēng
zàn


gōng

zhuāng
yán

ěr
shí
shì
zūn

shuō
sòng
yuē

dōng
fāng
zhū

chà

shù

héng

shā

héng
shā


zhòng

wǎng


liàng
shòu
寿

nán

西
běi

wéi

shàng
xià


rán

xián

zūn
zhòng
xīn

fèng
zhū
zhēn
miào
gòng

chàngyīn


tàn
zuì
shèng
zūn

jiū

shén
tōng
huì

yóu

shēn

mén

wén

shèng

míng

ān
wěnzhǒng
zhǒng
gòng
yǎng
zhōng

qín
xiū

xiè
juàn

guān

shū
shèng
chà

wēi
miào
nán


gōng


zhuāng
yán

zhū

guó
nàn

yīn


shàng
xīn

yuàn

chéng


yìng
shí

liàng
zūn

wēi
xiào
xiàn
jīn
róng

guāng
míng
cóng
kǒu
chū

biàn
zhào
shí
fāng
guó

huí
guāng
hái
rào

sān

cóng
dǐngjiàn

guāng


zhèng

tuì
退
wèi

shí
huì

qiè
zhòng


qìng
shēng
huānfàn
léi
zhèn


yīn
chàng
miào
shēng

shí
fāng
lái
zhèng
shìzhī

yuàn

zhì
qiú
yán
jìng

shòu

dāng
zuò

jué
liǎo

qiè

yóu

mèng
huàn
xiǎng

mǎn

zhū
miào
yuàn


chéng

shì
chà

zhī


yǐng
xiàng

héng

hóng
shì
xīn

jiū
jìng


dào


zhū
gōng

běn

xiū
shèng


hèng

shòu

dāng
zuò

tōng

zhū

xìng


qiè
kōng


zhuān
qiú
jìngchéng

shì
chà

wén

yào
shòu
xíng


zhì
qīng
jìng
chù
liàng
zūn

shòu

chéng
děng
jué


biān
shū
shèng
chàběn
yuàn

wén
míng

wǎng
shēng


zhì

tuì
退
zhuǎnxīng
zhì
yuàn

yuàn

guóniàn


qiè

xīn

shě

lún
huí
shēn


lìng
dēng

àn

fèng
shì
wàn

亿

fēi
huà
biàn
zhū
chà

gōng
jìng
huān


hái
dào
ān
yǎng
guó

歌叹佛德第二十七ē
nán


guóchéng

wēi
shénshí
qǐng


wǎng
shí
fāng

biān
jìng
chà

gòng
yǎng
zhū


huā
xiāng
chuáng
fān

gòng
yǎng
zhī


yìng
niàn

zhì

jiē
xiàn
shǒu
zhōng

zhēn
miào
shū


fēi
shì
suǒ
yǒu


fèng
zhū

zhòng


suǒ
sàn
huākōng
zhōng


wéi

huā

huā
jiē
xiàng
xià

duān
yuán
zhōu


huà
chéng
huā
gài

bǎi
qiān
guāng

xiāng

xiāng


xūn

gài
zhī
xiǎo
zhě

mǎn
shí
yóu
xún


shì
zhuǎn
bèi

nǎi
zhì
biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

suí

qián
hòuhuà


ruò

gèng

xīn
huā
zhòng
sàn

qián
suǒ
sàn
huā
zhōng


luòkōng
zhōng
gòng
zòu
tiān
yuè


wēi
miào
yīn

tànjīng


jiān

hái

běn
guó

dōu


huì

bǎo
jiǎng
táng


liàng
shòu
寿wéi
guǎng
广
xuān

jiào

yǎn
chàng
miào
huān


x īn
jiě

dào


shí
xiāng
fēng
chuī

bǎo
shù

chū

yīn
shēng


liàng
miào
huā

suí
fēng

sàn


rán
gòng
yǎng


shì

jué


qiè
zhū
tiān

jiē

bǎi
qiān
huā
xiāng

wàn
zhǒng

yuè

gòng
yǎng
zhū


shēng
wén
zhī
zhòng

qián
hòu
wǎng
láikuàijiē

liàng
shòu
寿

běn
yuàn
jiā
wēi


céng
gòng
yǎng

lái

shàn
gēn
xiāngquē
jiǎn


shàn
xiūshàn
shèshàn
chéng
jiù


大士神光第二十八


gào
ē
nánguó
zhōng
zhū


zhòng


jiē
dòng
shì

chè
tīng

fāng

shàng
xià


lái

xiàn
zài
zhī
shì

zhū
tiān
rén
mín


yuān
fēi
ruǎn
dòng
zhī
lèi

xīn

shàn
è

kǒu
suǒ

yán


shí

tuō


d ào
wǎng
shēng

jiē

zhī
zhī

yòu


chà
zhū
shēng
wén
zhòng

shēn
guāng

xúnguāng
míng
zhào
bǎi
yóu
xún

yǒu
èrzuì
zūnwēi
shén
guāng
míng


zhào
sān
qiān

qiān
shì
jiè

ē
nán
báièr
hào
yúnyán


míng
guān
shì
yīn


míng

shì
zhì


èr
suō

ji è

xiū


hèng

wǎng
shēng

guó

cháng
zài
ē

tuó

zuǒ
yòu


zhì
shí
fāng

liàng

suǒ

suí
xīn

dào

xiàn


jiè

zuò
shì
jiān
shàn
nán


shàn

rén

ruò
yǒu

nàn
kǒng


dàn

guī
mìng
guān
shì
yīn


jiě
tuō
zhě

愿力宏深第二十九ē
nánchà
zhōng

suǒ
yǒu
xiàn
zài

wèi
lái


qièjiē
dāng
jiū
jìng

shēng

chù

wéi
chú

yuàn


shēng

jiè

wéi

qún
shēng

zuò
shī

hǒu

huàn

jiǎ
zhòu


hóng
shì
gōng

ér

zhuāng
yán

suī
shēng

zhuó
è
shì

shì
xiàn
tóng


zhí
zhì
chéngshòu
è


shēng
shēng
zhī
chù

cháng
shí

宿
mìng


liàng
shòu
寿
tuō
shí
fāng
shì
jiè
zhū
zhòng
shēng
lèi

jiē
shǐ
使
wǎng
shēng

guó


lìng


huán
dào

zuò


zhě

lìng

zuòzuòzhuǎn
xiāng
jiào
shòu

zhuǎn
xiāng

tuō


shì
zhǎn
zhuǎn


shí
fāng
shì
jiè

shēng
wénzhū
zhòng
shēng
lèi

shēng


guóhuán
dào

dāng
zuò

zhěshèng
shùguó
zhōng

cháng

wéi
zēng
duō

suǒ

zhě


yóu


hǎi

wéi
shuǐ
zhōng
wáng

zhū
shuǐ
liú
xíng

dōu

hǎi
zhōng

shì

hǎi
shuǐ

níng
wéi
zēng
jiǎn


fāng
shàng
xià


guó

shù

ē

tuó
guó

cháng
jiǔ
guǎng
广


míng
hǎo
kuài


zuì
wéi

shèng

běn

wéi


shí

qiú
dào
suǒ
yuàn

lěi

suǒ
zhì


liàng
shòu
寿


ēn


shī

fāng
shàng
xià


qióngshēn


liàngshèng
yán

菩萨修持第三十ē
nánchà
zhōng


qièchán
dìng

zhì
huì

shén
tōng

wēi
yuán
mǎn

zhū


zàng

jiū
jìng
míng
liǎo

diào

zhū
gēn

shēn
xīn
róu
ruǎn

shēn

zhèng
huì
suǒ
xíng


jué
shèng
dào

xiū
xíng

yǎn

zhào
zhēnròu
yǎn
jiǎn


tiān
yǎn
tōngyǎn
qīng
jìng

huì
yǎn
jiàn
zhēn


yǎnjué
liǎo

xìng

biàn
cái
zǒng
chí


zài

ài

shàn
jiě
shì
jiān

biān
fāng
biàn
便

suǒ
yán
chéng


shēn


wèi


zhū
yǒu
qíng

yǎn
shuō
zhèngxiàng

wéi
tuō


zhū
f ēn
bié

yuǎn

diān
dǎo


suǒ
shòu
yòng

jiē

shè


biàn
yóu

chà


ài


qiú


qiú
xiǎng

wéi
yuàn
zhī
xiǎng


zhū

qi è
zhòng
shēng

yǒu


bēi


xīn


shě


qiè
zhí
zhuó

chéng
jiù

liàng
gōng
ài
huì

jiě
shàn
zhī

miè
yīn
shēng
fāng
biàn
便


xīn
shì


yào
zài
zhèng
lùn

zhī

qièjiē
kōng


shēng
shēn
fán
nǎo

èr


jìn


sān
jiè
zhōng

píng
děng
qín
xiū

jiū
jìng

shèng

zhì


àn

jué
duàn

wǎng

zhèng

suǒfāng
biàn
便
zhì

zēng
zhǎng
liǎo
zhī

cóng
běn

lái

ān
zhù
shén
tōngshèng
dào


yóu精彩推荐